VOLLERUP JAGTFORENING

VEDTÆGTER (2015)

Referat fra bestyrelsesmøde på Vollerup Kro - 20. juli 1937

Opdat. vedtægter (2015)

VEDTGÆGTER (ANNO 2015)

Vollerup Jagtforening

VEDTÆGTER (2015)

§ 1.

Foreningens navn er VOLLERUP JAGTFORENING.

§ 2.

Foreningens formål er at pleje vildtbestanden og holde jagtarealet samlet til gavn for foreningens jægere og lodsejere.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver som bor i Vollerup Jagtforenings område. Indmeldelse sker til formanden og skal godkendes af generalforsamlingen.

    
Æresmedlemmer er kontingentfri - uanset alder.

Der gives rabat på medlemskontingent på 25%, hvis man kun deltager i fællesjagter.

§ 4.

Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, som er højeste myndighed i alle anliggender.

Foreningens bestyrelse, som består af 5 medlemmer, Leder foreningens anliggender i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger..

§ 5

Bestyrelsen, hvis funktionstid er 2 år, vælger af egen midte formand, næstformand og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

Der afgår 2 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det andet år.

Forsamlingen vælger 2 revisorer, hvis funktionstid er 2 år på skift.

Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant til revisor..

§ 6.

Generalforsamlingen holdes hvert år inden 1. marts. Dog helst 3 uger inden kredsmødet.

Indkaldelse skal ske mindst 8 dage før.

På denne aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse, og afholdes valg efter vedtægterne og behandles forslag og jagtregler som vedrører foreningen.

Hvert medlem har én stemme som afgives personligt.

Afstemningen sker skriftligt, når ét medlem forlanger dette.                                     

Simpelt flertal er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden senest 3 uger før den ordinære generalforsamling..

§ 7.

Foreningen lejer jagten hos grundejerne for 6 år af gangen.

Til opløsning af foreningen kræves ¾  af de fremmødte medlemmers Stemmer på 2 af hinanden    følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. 

En eventuel kassebeholdning udbetales efter 1 år til medlemmerne, når der ikke er besluttet andet på den sidste generalforsamling.

Alle medlemmer får en lige stor del.

Foreningens vedtægter må ikke være i modstrid med Landsjagtforeningens vedtægter.

Et medlem som udtræder af foreningen, kan ikke gøre krav på foreningens aktiver.

VEDTÆGTER (ANNO 2010)

VEDTÆGTER (2010)

§ 1.

Foreningens navn er VOLLERUP JAGTFORENING.

§ 2.

Foreningens formål er at pleje vildtbestanden og holde jagtarealet samlet til gavn for foreningens jægere og lodsejere.


Vollerup Jagtforening

§ 3.

Som medlem kan optages enhver som bor i Vollerup Jagtforenings område. Indmeldelse sker til formanden og skal godkendes af generalforsamlingen.

 
Kontingentsatser:
(08.02.2010)

Medlemmer u/D.J.               1.000 kr.
Medlemmer m/D.J.              1.650 kr.

Medlemmer > 67 år u/D.J.      750 kr.
Medlemmer > 67 år m/D.J.  1.200 kr.
    
Æresmedlemmer er kontingentfri - uanset alder.

Der gives rabat på medlemskontingent på 25%, hvis man kun deltager i fællesjagter.

§ 4.

Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, som er højeste myndighed i alle anliggender.

Foreningens bestyrelse, som består af 5 medlemmer, Leder foreningens anliggender i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger..

§ 5

Bestyrelsen, hvis funktionstid er 2 år, vælger af egen midte formand, næstformand og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

Der afgår 2 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det andet år.

Forsamlingen vælger 2 revisorer, hvis funktionstid er 2 år på skift.

Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant til revisor..

§ 6.

Generalforsamlingen holdes hvert år inden 1. marts. Dog helst 3 uger inden kredsmødet.

Indkaldelse skal ske mindst 8 dage før.

På denne aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse, og afholdes valg efter vedtægterne og behandles forslag og jagtregler som vedrører foreningen.

Hvert medlem har én stemme som afgives personligt.

Afstemningen sker skriftligt, når ét medlem forlanger dette.                                     

Simpelt flertal er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden senest 3 uger før den ordinære generalforsamling..

§ 7.

Foreningen lejer jagten hos grundejerne for 6 år af gangen.

Til opløsning af foreningen kræves ¾  af de fremmødte medlemmers Stemmer på 2 af hinanden    følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. 

En eventuel kassebeholdning udbetales efter 1 år til medlemmerne, når der ikke er besluttet andet på den sidste generalforsamling.

Alle medlemmer får en lige stor del.

Foreningens vedtægter må ikke være i modstrid med Landsjagtforeningens vedtægter.

Et medlem som udtræder af foreningen, kan ikke gøre krav på foreningens aktiver.

VEDTÆGTER (ANNO 2007)


Vollerup Jagtforening

VEDTÆGTER (2007)

§ 1.

Foreningens navn er VOLLERUP JAGTFORENING.

§ 2.

Foreningens formål er at pleje vildtbestanden og holde jagtarealet samlet til gavn for foreningens jægere og lodsejere.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver som bor i Vollerup Jagtforenings område. Indmeldelse sker til formanden og skal godkendes af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer og medlemmer som er fyldt 67 år, er fritaget for medlemsbidrag men skal betale for jagtblad. (21-03-79)

Ved 20 års medlemskab, gives varigt medlemskab ved fraflytning, mod betaling.(23-2-00)

Der gives rabat på medlemskontingent på 25%, hvis man kun deltager i fællesjagter.

Passivt medlemskab  500,- kr.(23-02-99)

§ 4.

Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, som er højeste myndighed i alle anliggender.

Foreningens bestyrelse, som består af 5 medlemmer, Leder foreningens anliggender i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger..

§ 5

Bestyrelsen, hvis funktionstid er 2 år, vælger af egen midte formand, næstformand og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

Der afgår 2 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det andet år.

Forsamlingen vælger 2 revisorer, hvis funktionstid er 2 år på skift.

Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant til revisor..

§ 6.

Generalforsamlingen holdes hvert år inden 1. marts. Dog helst 3 uger inden kredsmødet.

Indkaldelse skal ske mindst 8 dage før.

På denne aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse, og afholdes valg efter vedtægterne og behandles forslag og jagtregler som vedrører foreningen.

Hvert medlem har én stemme som afgives personligt.

Afstemningen sker skriftligt, når ét medlem forlanger dette.                                     

Simpelt flertal er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden senest 3 uger før den ordinære generalforsamling..

§ 7.

Foreningen lejer jagten hos grundejerne for 6 år af gangen.

Til opløsning af foreningen kræves ¾  af de fremmødte medlemmers Stemmer på 2 af hinanden    følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. 

En eventuel kassebeholdning udbetales efter 1 år til medlemmerne, når der ikke er besluttet andet på den sidste generalforsamling.

Alle medlemmer får en lige stor del.

Foreningens vedtægter må ikke være i modstrid med Landsjagtforeningens vedtægter.

Et medlem som udtræder af foreningen, kan ikke gøre krav på foreningens aktiver.